Zásady ochrany osobních údajů


Účelem níže uvedených informací o zpracování osobních údajů je seznámit Vás s tím, jak je nakládáno s Vašimi osobními údaji. 

Tyto zásady vymezují a upřesňují podmínky a pravidla shromažďování a zpracování osobních údajů správcem údajů, který je definován níže, podle právních předpisů, včetně ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie General Data Protection Regulation. Vaše osobní údaje budou zpracovávány správcem údajů v souladu s podmínkami, které jsou zde uvedeny.

Tyto zásady popisují kategorie osobních údajů, které o Vás shromažďujeme, způsob jejich využití, zpracování a ochrany. Uvádíme zde, jak dlouho je uchováváme, s kým je sdílíme, kam je předáváme. Seznámíme Vás s právy, které Vám jako fyzické osobě náleží v souvislosti s tím, že Vaše osobní údaje využíváme.

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů
  ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen jako ZOOÚ) a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako Nařízení) a při nakládání s osobními údaji 

  MO-BY s.r.o., Picassova 1081/5, 104 00 Praha 10 - Uhříněves, IČ: 45790663

  Kontaktní údaje pro případ dotazů, žádostí nebo dalších náležitostí týkajících osobních údajů a zpracování:
  adresa pro doručování: Picassova 1081/5, 104 00 Praha 10 - Uhříněves
  adresa elektronické pošty: moby@moby.cz
  telefon: +420 272 705 943
   
 2. Osobní údaje
  Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění poptávkového a kontaktního formuláře, při zaslání zprávy prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonickým kontaktem. Rozsah osobních údajů, které shromažďujeme, se vždy odvíjí od účelu, pro který údaje zpracováváme. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu.

  Další osobní údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webových stránek, jsou informace, které získáme na základě souborů cookies, o jejichž existenci jsme Vás informovali při Vašem vstupu na webové stránky.
  1. Osobní údaje získané vyplněním formulářů 
   Tyto údaje jsou nutné pro zpracování Vašeho požadavku. Jsou to zejména, nikoliv však výlučně:
   • Jméno a příjmení
   • E-mailová adresa
   • Telefonní číslo
   • Adresa realizace
  2.  Osobní údaje získané na základě souborů cookies
   • IP adresa
   • typ prohlížeče, zařízení a operačního systému
   • odkud jste na webovou stránku přišli
   • doba a počet přístupu na webovou stránku
   • zda jste vyplnili kontaktní, resp. poptávkový formulář
     
 3. Účely využití osobních údajů
  1. Správce údajů využívá shromážděné údaje k těmto účelům:
   • pro odpovědi na Vaše dotazy a požadavky
   • pro plnění smlouvy
   • v souladu s oznámením o souborech cookies
   • pro rozvoj, analýzu a zlepšování našich služeb
   • pro vedení účetnictví a jiných interních funkcí
   • pro vyřizování reklamací a obhajobu právních nároků
   • k dodržování platných zákonných požadavků, smluvních povinností a dalších oprávněných požadavků
     
  2. Zpracování osobních údajů 
   Zpracování je vždy prováděno na základě právních důvodů, které zejména, nikoliv však výlučně, zahrnují:
   • souhlas nebo výslovný souhlas v případě zpracování osobních údajů pro marketingové účely
   • povinnosti, které po nás požadují právní předpisy.
   • povinnosti vyplývající nám z uzavřené smlouvy, o kterou jste projevili zájem. V tomto případě je poskytnutí osobních údajů nezbytným předpokladem uzavření smlouvy. V případě, že by tyto informaci nebyly poskytnuty, znemožnilo by to uzavření smlouvy.
   • oprávněný zájem správce údajů, jak je podrobněji popsáno níže
  3. Oprávněný zájem
   Správce údajů může osobní údaje zpracovávat k účelu, který je definován jako oprávněný zájem. Jsou to zejména tyto:
   • zlepšení služeb a sdělení
   • zjištění podvodu a zamezení jemu
   • zvýšení bezpečnosti sítě a informačních systémů
   • lepší porozumění využívání našeho webu uživateli
   • přímý marketing
   • zasílání sdělení týkající se služeb, o které jste projevili v minulosti zájem
   • vyhodnocení účinnosti propagačních kampaní
   • splnění smluvních povinností 
     
 4. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
  Shromážděné osobní údaje zpracováváme pro účely uvedené v tomto oznámení a po nezbytně nutnou dobu stanovenou pro tento účel. Některé právní předpisy stanovují povinnosti, které vyžadují uchovávání různých údajů po různě stanovenou dobu. 

  V rámci zpracovávání osobních údajů uplatňujeme taková bezpečnostní opatření, kterými chráníme osobních údaje proti náhodnému, nezákonnému či neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, přístupu, vyzrazení nebo použití. Jsou to zejména tato opatření:
  • šifrování přenášených údajů
  • elektronické zabezpečení
  • omezení přístupových práv
  • provádění bezpečnostních záloh
  • antivirová́ ochrana

   Porušení zabezpečení osobních údajů, případně únik osobních údajů jsme povinni hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů a v závislosti na míře ohrožení i klientům, jichž se únik týká. Tento postup není nutný v případě, když porušení zabezpečení nebude znamenat riziko úniku osobních údajů.
 5. Délka uchovávání osobních údajů
  V interních systémech uchováváme osobní údaje s ohledem na účel a jen po nezbytně nutnou dobu. Tuto konkrétní dobu stanovujeme s ohledem na:
  • nutnost uchovávat shromážděné osobní údaje za účelem nabízení a poskytování Vámi požadovaných služeb
  • zabezpečení oprávněného zájmu správce údajů, jak je popsán výše
  • konkrétní právní nebo smluvních povinnosti, které délku časového období pro zpracování a uchování osobních údajů přímo definují

   Osobní údaje jsou zpracovávány osobně i automatizovaně. Prohlašujeme, že neprovádíme žádné automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení.
    
 6. Sdílení osobních údajů 
  Osobní údaje, které shromáždíme, nezveřejňujeme, vyjma případů nebo povinností popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. 

  Zejména pro správu webu, popř. marketingové činnosti využíváme jiných subjektů. Tito dodavatelé je zpracovávají pouze v rámci našich pokynů a nesmí je využít jinak. Jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů. S těmito subjekty máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které jsou stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

  Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s právními a daňovými poradci, pokud je to potřebné k plnění našich právních povinností či obhajobě právních nároků.
  1. Případy povinného zveřejňování osobních údajů: 
   • pokud je to od nás vyžadováno právními předpisy nebo zákonným postupem
   • orgánům činným v trestním řízení nebo jiným státním úřadům na základě zákonné žádosti o zveřejnění
   • pokud bude zveřejnění nezbytné, aby se zabránilo fyzické újmě nebo finanční ztrátě
   • v souvislosti s vyšetřováním podezření na podvodnou či nezákonnou činnost nebo se skutečným podvodným či nezákonným jednáním.
     
 7. Soubory cookies
  Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Díky těmto informacím můžeme stránky upravovat tak, abyste mohli stránky využívat co nejefektivněji. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

  Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání Vašich nastavení, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránkách a k ochraně Vašich dat.

  Používáním webové stránky udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webové stránce společnosti Google.
  1. Na tomto webu používáme následující cookies:
   • Funkční cookies 
    Ty jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti webových stránek. Jejich využití je krátkodobé, a to pouze po dobu Vašeho setrvání na webových stránkách.
   • Analytické cookies 
    Tyto slouží pro sběr anonymních dat o návštěvnících webové stránky, k vytváření statistik o návštěvnosti.
   • Marketingové cookies 
    Slouží k personalizaci obsahu, reklam a remarketingu. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz.

    Cookies jsou zpracovávány prostřednictvím služby Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc., která zaznamenává chování návštěvníků webové stránky a umožňuje ho vyhodnocovat. Tím nám napomáhá zlepšovat webovou stránku, její uživatelskou prostupnost a přehlednost a pomáhá nám porozumět tomu, co Vám na stránce chybí nebo čemu nerozumíte.

    Sbíraná data o uživatelích stránky jsou anonymní. Služba nesbírá osobní a citlivé údaje. Google, Inc. může tyto informace o uživatelích poskytnout třetím osobám.

 

 1. Odmítnutí a blokování souborů cookies
  Používání souborů cookies můžete odmítnout nastavením ve Vašem internetovém prohlížeči. Nepřejete-li si být součástí statistik Google Analytics, můžete využít zablokování.

  Konkrétní postup pro nejběžnější typy prohlížečů najdete zde:
 2. Využití dat společností Google
  Pokud Vás zajímá, jak a k čemu využívá Google získaná data, přečtěte si více informací.
   
 3. Remarketing
  Pro lepší cílení a personalizaci internetové reklamy využíváme službu AdWords od společnosti Google a Sklik od společnosti Seznam případně i další. Pro Vás to znamená, že se Vám při prohlížení internetu zobrazuje reklama na služby, o které jste již v minulosti návštěvou našich internetových stránek projevili zájem. Tyto služby totiž na základě informací ze souborů cookies využívají poznatky o Vašem pohybu na webu k výše popsaným účelům. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace k uvedeným účelům využívány, je třeba odpovídajícím způsobem nastavit Váš internetový prohlížeč. Konkrétní postupy pro nejběžnější typy prohlížečů jsou uvedeny výše.
   
 4. Práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováváním osobních údajů
  Jako subjekty údajů, v případě, že pro nás budete identifikovanou a identifikovatelnou fyzickou osobou, máte následující práva:
  1. Právo na přístup k osobním údajům
   • potvrzení, že zpracováváme Vaše osobní údaje
   • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
  2. Právo na opravu nepřesných údajů
   Subjekt údajů má právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, které o něm zpracováváme, a to v co nejkratší době, nejpozději však do 30 dnů od obdržení žádosti.
  3. Právo na výmaz 
   Subjekt údajů má právo požádat, aby správce údajů vymazal Vaše osobní údaje a tyto údaje už nezpracovával.
  4. Právo na omezení zpracování
   Subjekt údajů má právo požádat, aby správce údajů omezil zpracování Vašich osobních údajů.
  5. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
   Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu.
  6. Právo na přenositelnost údajů
   Subjekt údajů má právo požadovat přenositelnost údajů. Můžete obdržet původně poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném a běžně používaném formátu nebo můžete požádat o převod údajů jinému správci údajů.
  7. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
   Subjekt údajů má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud by měli tyto postupy profilování právní účinky anebo by se subjektu údajů mohli obdobným způsobem významně dotknout.
  8. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
   Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Vždy, když je zpracování založeno na Vašem souhlasu, jak to stanovuje článek 7 nařízení GDPR, můžete tento souhlas vzít kdykoli zpět.

V případě uplatnění Vašich práv nebo žádostí kontaktujte správce údajů na kontaktních spojeních uvedených výše v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. 

Aktualizace našich Informací o zpracování osobních údajů

Tyto Informace o zpracování osobních údajů (včetně jakýchkoli dodatků) mohou být pravidelně aktualizovány, aby odrážely změny v našich postupech na ochranu osobních údajů a aktualizaci právních předpisů. Ohledně významných změn Vás vyrozumíme uveřejněním výrazného oznámení na našich internetových stránkách, ve kterém bude údaj o datu poslední aktualizace.

 

Tyto zásady jsou účinné od 1.10. 2021